”Allas lika värde”

Kan man förespråka allas lika värde och samtidigt vara invandringskritisk? Frågan flög till synes obemärkt förbi under en kafferast och frågeställaren vågade, antagligen p.g.a. tystnaden som plötsligt uppstod, inte framhärda vidare. Men frågan fastnade hos mig och jag började fundera över vad som egentligen avsågs.

Allas lika värde” kan ju avse många saker, likvärdiga rättigheter, skyldigheter, jämlikhet osv. , men mest av allt tycker jag att det bottnar i synsätt, jämförelse och betraktande, hur vi som människor ser på varandra med utgångspunkt från oss själva. Är en annan människa värd lika mycket som en själv? Värd samma möjligheter och framtidsutsikter oavsett ursprung och härkomst?

Om man tänker bort alla andra förutsättningar som t.ex. miljö, uppväxtförhållanden, religösa och sociala aspekter etc. måste man ändå tycka att vi alla har samma ursprungsvärde i livet, och att alla äger samma rätt att kräva empati och förståelse från sina medmänniskor vid olyckliga omständigheter och katastrofer oavsett kulturella eller andra värdsliga skillnader.

Men om man nu har den övertygelsen, kan man då samtidigt tycka att invandringen och flyktingmottagandet gått för långt, att det inkräktar på vårt sätt att leva och rent utav utgör ett hot mot samhället och dess funktioner? Javisst, säger jag, så länge man kritiserar själva systemet och inte lägger någon skuld på individen.

Invandring har alltid varit en del av utveckling och produktiv framgång i de flesta länder vare sig det har gällt på frivillig basis eller inte. Vad hade t.ex. USA varit utan immigration? Men världen har inte sett en sådan massiv flyktingkris som främst Europa haft de senaste åren och självklart uppstår stora problem i spåren av denna, särskilt när länder inte har samma förmåga eller vilja att hjälpa vilket skapat en snedfördelning.

Jag är själv en stark förespråkare för alla människors lika värde ur alla aspekter, men också mycket kritisk till flykting- och integrationspolitiken sett ur vissa perspektiv och inom vissa områden. Men det viktiga är att det aldrig får handla om att rikta kritik, irritation, frustration eller ilska mot människor som befinner sig i en situation vi aldrig själva har upplevt och förhoppningsvis aldrig kommer att uppleva, utan ska riktas mot ansvariga politiker, beslutsfattare, myndigheter och regering.

Det ena utesluter alltså inte det andra, men man måste vara mycket tydlig med i vilken riktning man sparkar…..

Annonser

Att hellre fälla än fria

En fråga jag kommit på mig själv med att ställa mig mer frekvent på sistone är: Har #MeToo-rörelsen skapat en ängslighet som helt vänt på det gamla uttrycket ”hellre fria än fälla”?

Min åsikt, d.v.s. att det alltid är den utsatta parten, i dessa fall kvinnan, som har obestridligt tolkningsföreträde kommer aldrig att förändras, men förhållningssätt och agerande från omgivningen kan i vissa fall ifrågasättas. Det finns risk för att hela rörelsen och själva grundproblematiken förvanskas och förminskas om fokus läggs på helt fel saker.

Jag förstår att en del män gärna flyttar fokus från kvinnors historiska utsatthet till männens i nuläget utsatta situation med utpekanden och anklagelser av varierande allvarlighetsgrad, men alla försök till jämförelser med vad kvinnor alltid fått utstå och uthärda är omöjliga och enbart löjliga.Däremot måste man nog sansa sig lite från båda hållen, främst för att hålla rörelsen och ämnet levande och relevant, men också för att låta den vara diskuterbar på en seriös nivå. Nu verkar många vara rädda för att uttala sig ”fel”, d.v.s. lite spontant, klumpigt och ogenomtänkt med risk för missförstånd vilket är väldigt lätt när mottagaren ofta aktivt letar efter vaga förklaringar som kan vinklas lite hur som helst.

Man tar från ledningshåll också det säkra före det osäkra och fryser ut, avlägsnar eller avskedar personer som utpekas på ibland väldigt lösa och icke verifierade grunder vilket leder till en välkommen bekräftelse för de män som påstår sig vara utsatt för en veritabel ”häxjakt”.

Genom ängslighet över att hamna på ”fel” sida i debatten underlättar man alltså istället för de som redan befinner sig på denna sida, d.v.s. de som kritiserar, förlöjligar eller avfärdar hela #metoo-rörelsen som feministiska fjanterier.

 

Jag tycker också att vi ska vara noggranna med vilka ord vi använder, jag ogillar starkt när man använder orden ”offer” och ”förövare” annat än i allvarliga brottsfall, t.ex. våldtäkt, grovt sexuellt eller annat våld. Det blir helt fel när det avser tafsande eller verbala kränkningar eftersom det bidrar till att jämställa handlingarnas allvarsgrad vilket i förlängningen kan bidra till att dessa kränkningar förlöjligas och minimaliseras. Problemet är att det inte finns några bra och rättvisande ersättningsord annat än exempelvis ”den utsatta” och ”gärningspersonen”.

Jag kan också tänka mig att väldigt få kvinnor vare sig vill bli kallade eller ser sig själva som offer i den bemärkelsen att de ska anses som svaga och totalt hjälplösa varelser, när det i själva verket krävs oerhörd styrka att först bli utsatt och sedan tvingas fortsätta leva sitt liv i påtvingad tystnad, rädsla och i värsta fall trauma.

De kvinnor som nu gått ut med sina berättelser, oavsett när i tiden händelsen inföll, är alla starka, modiga hjältinnor och förebilder till alla dem som hädanefter förhoppningsvis aldrig kommer att i tysthet tolerera kränkningar av något slag.

 

Anna Hedenmo, Publicistklubbens ordförande och känd från SVTs Agenda har en intressant tanke när det gäller journalistiken och medias granskning av #metoo-kampanjen. Hon tror att rädslan för att granska den”goda sidan” har satt den journalistiska reflexen ur spel. Läs hennes artikel i ämnet här >>

#JustMe…?

Är förmodligen en aning sen på bollen som vanligt, men jag har några små funderingar kring det här med #MeToo-kampanjen. (kampanj är egentligen ett konstigt uttryck för detta men i brist på något bättre använder jag fortsättningsvis uttrycket).

Funderingar är inte heller rätt ord för ärligt talat är det snarare en typ av obehagskänsla som liksom pockar på min uppmärksamhet samtidigt som jag försöker ignorera den allt jag kan, för vad kan vara obehagligt med en så oerhört viktig fråga för alla kvinnor och med sådan oanad och enorm genomslagskraft över hela världen?

För att klargöra att jag helt och fullt stödjer kampanjen, vill jag meddela att jag själv blev sexuellt utnyttjad/trakasserad i tidig ålder och tyvärr vet allt om psykiskt lidande, ensamhet och skam och skuldkänslor kopplat till detta.

Och det är det här som är själva grejen med allt som nu sker, den frigjorda skammen, de bortblåsta skuldkänslorna och den nedsatta foten – nu är det nog! Känslan och insikten av att nästan alla kvinnor oavsett generation har utsatts för någon typ av sexuella trakasserier. Du är inte ensam, rädslan och frustrationen är inte längre din att ensam bära, skammen tillhör inte längre dig. Den är, och har alltid varit männens.

Så vad kommer då min obehagskänsla ifrån? Den är svårförklarad så jag hoppas ni hänger med i svängarna.

Man kan först och främst diskutera hur man definierar sexuella trakasserier, och nu menar jag inte våldtäkt eller andra grova överträdelser utan mer subtila anspelningar som inkluderar makt och sex. Kan man överhuvudtaget gradera dessa på något sätt när varje upplevelse är individuell och känslan av kränkning likaså? Kan man känna sig kränkt av en hand på axeln eller om ryggen som tröst eller en lätt strykning på kinden av en tillfälligt bekant, något som är avsett endast som en ömhetsbetygelse och inget annat?

Det är närapå omöjligt att sätta några gränser när det handlar om individuell perception, men det måste ändå vara någon slags rim och reson.

Så nu till själva kärnan till mina funderingar som hänger ihop med hur #metoo-kampanjen utvecklat sig. Hur stort är behovet för den utsatta att förövaren hängs ut i media? Kan man i vissa fall ifrågasätta syftet? Kan man överhuvudtaget ifrågasätta något i denna kampanj utan att själv bli ifrågasatt angående sitt påstådda engagemang?

Hur ärlig är man som kvinna med sitt ibland överdrivet aggressiva försvar av de utsatta kvinnorna, sina ”medsystrar” som man fram till nu varit tysta tillsammans med även om man varit i en bättre position att agera, stötta eller hjälpa?

Hur intresserad är man egentligen av en seriös kommunikation med motparten om problemet, i detta fall den manliga delen av mänskligheten?

Jag får känslan av att väldigt många rycks med av mediecirkusen och sina känslor, och att ivern att peka ut enskilda individer blir viktigare än det strukturella grundproblemet.

Det är så oerhört viktigt att den här debatten lever vidare och utvecklas, och då i seriösa ordalag. Men utvecklas det till att enbart bli någon typ av ”blame and shame game” eller en feministisk ”happening” kommer debatten om de grundläggande problemen att självdö förr eller senare och det vore en skam nu när vi äntligen har ett ordentligt grepp om manligheten…..